“NYT FRA DET GAMLE HELSINGØR” udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler.

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Blad nr. 3 - 2022 omhandler følgende:
Foreningsbladet “NYT FRA DET GAMLE HELSINGØR”  har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskelig ville være blevet publiceret.
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Fra Skibsklarerer Marstrands arkiv
Af Nina Christensen
Hvad et prospektkort -album kan fortælle
FORMANDEN UDTALER!
Af Marianne Petersen-Braun
Læs Museumsbladet som PDF
Udsmykning på minde-søjlen for Mads Holm
En lille gruppe frivillige arbejder fortsat med at gennemlæse og transskribere skibsklarerer Marstrands fyldige arkiv. Artiklens eksempler er transskriberet af Nina Christensen.
Den 24. december 1624 udsendte Christian 4. en Forordning for Postbudde, som populært kan kaldes postvæsenets fødselsattest. Heri beskrives etableringen af 9 større postruter samt indsættelsen af fodbude til distribution af bre- ve. I de næsten 300 år op til be- gyndelsen af det 20. århundrede er postvæsenet i Danmark blevet en institution, hvis udvikling viser forandringen af samfundet og dets behov for kommunikation.
Fra Marstrands arkiv
No 836 pr 8/4 1844 Det kongelige Admiralitets og Kommissariats Kollegium har underrettet det Kongelige General Toldkammer og Commerse-Kollegium om, at der ifølge allerhøiste Resolution af 23de f.md. er truffet foranstaltning til, at der dagligen fra Vagtskibet i Sundet, sålænge det er på Station der, ved en nedfaldende Kugle tilkjendegiver det Øieblik, da Middelmiddag indtræffer i Greenwich, for at Skibsførerne dermed kunne komme til Kundskab om standen af deres Uhre. Vagtskibet vil til den Ende stedse være forsynet med gode Chronometre, og der vil til dis- ses regulering hyppigen blive taget observationer ligesom det derfor vil blive tilkjendegivet Chefen, at enhver Skibsfører, der måtte ønske det, skal have adgang til på Vagtskibet at corrigere Gangen af sit Uhr. Dette undlade vi ikke at meddele hr Consulen til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse for vedkommende Skibsførere. Øresunds Toldkammer den 8de April 1844 Holm.
Historiens Dag i Helsingør Lørdag den 03. september 2022.